Ch1_beginning

Term Definition pinyin
? I wo
?? teacher lao shi
?? hello ni hao
?? I'm called wo jiao
?? thanks xie xie
?? good bye zai jian
?? chinese language zhong wen
? big da
? small xiao
? up/above shang
? down/below xia
? sun/day ri
? moon/month yue
? moutain shan
? person ren
? water shui
? horse ma
? hand shou
? door men
? moutn kou
? tree mu
? woods lin
? baby son zi
? fire huo
? rock shi
? sky tian
? you ni

You May Also Like

About the Author: admin